Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kto môže podnikať v inkubátore

Vstup do inkubátora

V podnikateľskom inkubátore Malacky môžu svoju činnosť vykonávať firmy s rôznym zameraním a na rozličnom základe. Inkubátor Malacky rozlišuje dve kategórie firiem, ktoré môžu po splnení kritérií do podnikateľského inkubátora vstúpiť. Ide o firmy inkubované a firmy na komerčnom základe.

Inkubovaná firma

Pod pojmom inkubovaná firma rozumieme spoločnosť s dobou existencie do troch rokov (pri vstupe), ktorá splnila podmienky vstupu do podnikateľského inkubátora a ktorá bude vykonávať svoju činnosť v rámci Inkubátora Malacky, bude ním podporovaná zvýhodneným nájomným a prístupnými službami.

Doba inkubácie firmy je 3 roky. Po uplynutí doby inkubovania sa firma buď transformuje na firmu komerčnú, alebo inkubátor opustí. Vo výnimočnom prípade môže byť prehodnotená žiadosť firmy o predĺženie doby inkubácie.

Firma na komerčnom základe

Ide o firmu, ktorá nemôže byť zaradená do podnikateľského inkubátora ako firma „inkubovaná" (nesplnila niektoré zo základných kritérií), alebo je to firma, ktorá úspešne zavŕšila inkubáciu a transformuje sa na firmu komerčnú.

Výber nájomníkov na komerčnom základe sa uskutočňuje na základe podanej žiadosti, v odôvodnených prípadoch formou verejnej súťaže. Minimálne komerčné nájomné za m2 je popísané v cenníku priestorov.

V procese hodnotenia žiadostí bude vybratá žiadosť s najvhodnejším predmetom podnikania a najvyšším navrhnutým nájomným.

Dokumenty pre žiadateľov

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.