Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

O službách podrobnejšie

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Podnikateľské poradenstvo

Podpora pri spracovaní podnikateľského plánu, finančného plánu, poradenstvo pri prvých krokoch pri zakladaní spoločnosti/živnosti

Manažérske poradenstvo

Poradenstvo v oblasti manažmentu spoločnosti, poradenstvo v oblasti manažmentu technológií a inovácií, právne a finančné poradenstvo, poradenstvo pri znižovaní nákladov, finančná reštrukturalizácia

Vstup na európske trhy

Podpora pri prenikaní na európske trhy prostredníctvom využitia Európskej siete podnikateľských a inovačných centier a európskej siete Centier prenosu inovácií

Inkubátor

Podporné služby s dlhodobým charakterom určené pre novovytvorené spoločnosti, ktoré zahŕňajú spracovanie podnikateľského a finančného plánu, podporu pri získavaní finančných zdrojov a podporu v nadnárodných aktivitách a budovaní sietí

FINANCOVANIE FIRIEM

Finančná reštrukturalizácia

Tvorba optimálnych finančných podmienok pre podnikanie, refinancovanie nepriaznivých pôžičiek, vyhľadávanie inštitucionálnych a strategických investorov

Sprostredkovnie grantov, pôžičiek a štrukturálnych fondov

Vypracovanie projektov, konzultácia v grantových schémach a v oblasti zvýhodnených úverov, poradenstvo v oblasti prípravy projektov štrukturálnych fondov

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Marketing technológií

Priamy marketing využívajúci európske siete a marketing založený na elektronickej databáze a systéme prepojenia ponuky a dopytu po technológiách

Komercionalizácia výsledkov výskumno-vývojových programov

Výber vhodných technológií, ich implementácia do praxe, prenos výsledkov výskumno-vývojových aktivít do priemyselnej oblasti, najmä pre malé a stredné podniky (MSP)

Finančné a právne poradenstvo

Konzultácia a podpora pri získavaní financií na nákup technológií, poradenstvo v právnej oblasti a v otázkach práv duševného vlastníctva, vrátane prípravy zmlúv o transfere technológií

Cielené medzinárodné stretnutia spoločností

Stretnutia zamerané na vytvorenie platformy pre vzájomnú spoluprácu medzi spoločnosťami, ktoré sa snažia o inováciu technologického procesu a rozvoj vzájomných technologických partnerstiev

REGIONÁLNY ROZVOJ

Regionálne inovačné stratégie

Vytvorenie regionálnych inovačných stratégií a inovačných systémov zameraných na samosprávne regióny, vrátane rozvoja clusterov, poradenstvo pri tvorbe inovačnej infraštruktúry, tvorba inkubátorov, technologických centier a vedecko-technologických parkov

INTERREG

Poradenstvo pri príprave projektov INTERREG

(Iniciatíva európskeho spoločenstva zameraná na transeurópsku spoluprácu a podporu harmonického a vyváženého rozvoja európskych regiónov), vrátane hľadania partnerov a podpory pri identifikácii možnosti kofinancovania

ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Príprava projektu

Poradenstvo pri procese prípravy projektu so špeciálnym dôrazom na ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja), ESF (Európsky sociálny fond) a EAGGF (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond) Poradenstvo pri spolufinancovaní projektov Podpora pri kofinancovaní štrukturálnych fondov vrátane vytvárania súkromných a verejných fondov, hľadanie súkromných investorov a podpora pri získavaní úverových zdrojov

INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Služby pre zahraničné spoločnosti

Služby pre zahraničné spoločnosti pri ich investičných aktivitách v Slovenskej republike, vrátane vyhľadávania lokality, právne a finančné poradenstvo, identifikácia miestnych spločností, nábor pracovných síl, predinvestičné aktivity, sprostredkovanie zmluvnej výroby, technická spolupráca, podpora pri tvorbe joint venture

NETWORKING

Sprostredkovanie kontaktov

Sprostredkovanie kontaktov a partnerov v rámci európskych sietí, (najmä European Innovation Relay Centres Network, European BIC Network, Innovation Centres in Eastern and Central Europe, Science Parks and Innovation Centers Expert Network, PAXIS Network)

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ PROGRAMY

Podpora pri účasti na výskumno-vývojových programoch

Rozširovanie informácií, príprava, kontrola návrhov výskumno-vývojových projektov a ich manažment, hľadanie partnerov pre európske výskumno-vývojové programy.

Ekonomicko-technologický prieskum

Podpora inovačných MSP so záujmom zvýšenia vlastnej inovatívnosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom implementácie nových technológií v ich výrobných procesoch alebo poskytovaní služieb

Služby sú zabezpečované priamo manažmentom Inkubátora Malacky, n.o. alebo prostredníctvom fundovaných partnerských organizácií.

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.